လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက် ပုံနှိပ်မီဒီယာ လွတ်လပ်၍ တိုးတက်စည်ပင်လာမည်ဟု မျှော်လင့်နေခဲ့ကြသည့် ဂျာနယ်လစ်များအတွက် ထားဝယ်၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် တရားရုံးအမိန့်တစ်ခုက နောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။