ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အချုပ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ၁၃၅ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ၂၅၅ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၉၀ ဦး အနိုင်ရရှိထား