လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းရေး အစီအစဉ်သို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၅၀ ခန့်တက်ရောက်