ထိုသို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့်အမှုအား ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု သိရသည်