အဖွဲ့သုံးဖွဲ့က ရွေးချယ်ထားသူ သုံးဦးကို သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ အရည်အချင်း စိစစ်ရေးအဖွဲ့က မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စိစစ်ကြမည်ဖြစ်သည်