တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် အားကောင်းသော အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟုလည်း တိုင်းရင်းသား အမတ်များက မျှော်လင့်နေကြသည်

သမဝါယမ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ အားကစားနှင့် သိပ္ဗံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်