သမဝါယမ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ အားကစားနှင့် သိပ္ဗံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်

National League for Democracy MPs elected last November have performed badly in tests of their knowledge about parliamentary procedures.