လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ်နှစ်ဦးအား ထပ်မံခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။