ဇီဝမျိုးကွဲမျိုးစုံ ပေါကြွယ်ဝသော တနင်္သာရီဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ကြီးမားသော အထက်မှအောက်သို့ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်အစား ကိုယ်ပိုင်နည်း ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် စတင်သည့်စနစ်ကို အသိအမှတ်ပြုခံရရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။